Rättighetsvandring

Hur trygga vi känner oss har ofta att göra med vilka vi är och hur andra uppfattar oss. Det handlar om faktorer som kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religiös- eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder, vilka är de sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna.

Dessa delar av en människas identitet kan vara helt avgörande för hur vi rör oss i staden, under vilka tider och var. Det kan påverka vilka aktiviteter vi deltar i, hur vi mår och hur vi umgås med andra människor.

BERÄTTELSER ELLER MINNEN

I projektet Rättighetsvandringar undersöker vi trygga och otrygga platser i Umeå utifrån perspektiven ålder, normbrytande funktionsförmåga, rasism och hbtq. Minnen och berättelser om trygga rum och mötesplatser har samlats in, men även erfarenheter av diskriminering i det offentliga rummet. Insamlingen av berättelser och minnen sker i samarbete med föreningar, organisationer och nätverk i Umeå.

Det insamlade berättelserna kommer sammanställas och presenteras på en digital karta för att lyfta fler perspektiv på Umeå och synliggöra faktiska fall av diskriminering. http://www.rättighetsvandring.se

Projektet Rättighetsvandringar finansieras av Allmänna Arvsfonden och Umeå kommun.

VLL DU BIDRA MED EN BERÄTTELSE?

Har du ett minne från Umeå som du vill dela med dig av? Det kan handla om en plats där du upplevt dig otrygg eller utsatt? Eller så kan det vara en berättelse om en plats där du samlar kraft och upplever dig trygg?

Hör av dig till någon av oss som jobbar i projektet:

Sarah Forsman, projektledare : sarah.forsman@sensus.se, 0702 90 84 63

Jenny Saba Persson; jenny.saba.persson@sensus.se