Perspektivbyrån

Perspektivbyrån är ett treårigt Arvfondsprojekt vars syfte är att förebygga och motverka diskriminering bland barn i åldrarna 6-16 år samt utveckla metoder som bidrar till att skapa jämlika och tillgängliga kultur- och fritidsmiljöer för barn och unga.

Projektet kommer att utveckla normkreativa metoder och arbetssätt som kan användas av såväl barn som vuxna. Bland annat kommer projektet att utgå från den interaktiva metoden Perspektivbyrån för att kartlägga och upptäcka sådant som kan utestänga människor från ett jämlikt deltagande på bibliotek och simhallar.

Metoden handlar om att undersöka verksamheternas utbud och de fysiska rummen där barnen vistas, från deras eget perspektiv och med utgångspunkt de sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna.

Genom Perspektivbyrån kan barn öva (norm)kritiskt tänkande, erövra nya arenor, öka förståelsen för varandras olika livsvillkor och applicera kunskapen på andra rum som de vistas i. Samtidigt får de medverkande verksamheterna verktyg för och kompetensutveckling i ett planmässigt likabehandlingsarbete.

På Perspektivbyrån arbetar Klara Nygren som projektledare och Mia Westin som metodutvecklare.

För frågor om projektet kontakta:
Klara Nygren på klara.nygren@sensus.se, telefon: 070-303 47 62 eller
Mia Westin på maria.westin@sensus.se