MOT DISKRIMINERING FÖR LIKA RÄTTIGHETER

 

Rättighetscentrum Västerbotten är en antidiskrimineringsbyrå.
Vi arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och att främja människors lika rättigheter och möjligheter i samhället.

Vi arbetar för att öka kunskapen kring diskriminering och för att vara ett stöd för föreningar, arbetsplatser skolor och organisationer i arbetet för jämlika villkor och antidiskriminering. Vi jobbar också med att skapa opinion i frågor som rör mänskliga rättigheter och diskriminering lokalt, regionalt och nationellt.

Vi har vårt kontor i Umeå och vårt upptagningsområde omfattar alla kommuner i Västerbotten.

STÖD OCH RÅDGIVNING 
Vi erbjuder kostnadsfritt juridiskt stöd och rådgivning till dig som har utsatts eller utsätts för diskriminering på grund av etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion, sexuell läggning och ålder.
Våra ärenden 2019
Information om rättsprocess.

UTBILDNING OCH INFORMATION
Vi utbildar organisationer i likabehandlingsfrågor och aktuell diskrimineringslagstiftning. Syftet med alla våra utbildningar är att stötta myndigheter, företag, organisationer, föreningar, skolor och enskilda i arbetet med att förebygga diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Vår huvudman är Sensus Norrland och verksamheten finansieras av Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF)