Personuppgiftsbehandling

Personlig integritet är en mänsklig rättighet. Vår policy för behandling av personuppgifter (nedan) finns även i PDF-format här.

 

Personuppgiftsbehandling på Sensus studieförbunds antidiskrimineringsbyråer.

Detta policydokument är ett utökat dokument utifrån Sensus dataskyddspolicy (www.sensus.se/dataskydd) och hanterar de specifika delar som rör de antidiskrimineringsbyråer som har Sensus som huvudman. Dokumentet utgår från kraven enligt EU:s dataskyddsförordning och de kompletterande svenska bestämmelserna i lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen).

Sensus antidiskrimineringsbyråer

Sensus är huvudman för ett antal antidiskrimineringsbyråer. Byråerna är ideella verksamheter som i huvudsak finansieras av statliga medel med syfte att ge råd och stöd till enskilda, utbilda i diskrimineringsfrågor samt bedriva opinionsbildning. Det innebär att viss del av verksamheten utgör folkbildning. Den del av verksamheten som innefattar råd och stöd till enskilda som upplever sig utsatta för diskriminering benämns ärendehantering. I denna del skiljer sig personuppgiftshanteringen något i jämförelse med Sensus övriga hantering.

Rättslig grund

Antidiskrimineringsbyråerna behandlar personuppgifter med stöd av EU:s dataskydds-förordning, artikel 6.1.e. Behandling är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Känsliga personuppgifter

Antidiskrimineringsbyråerna behandlar även känsliga personuppgifter främst i samband med ärendehanteringen då flertalet av dessa utgörs av skyddade diskrimineringsgrunder. Känsliga personuppgifter samlas in via webbformulär, e-post, telefonsamtal och personliga möten.

När antidiskrimineringsbyråerna kontaktas beror den lagliga grunden för hantering av känsliga personuppgifter på ärendets karaktär. Antidiskrimineringsbyråerna stödjer inledningsvis sin hantering på EU s dataskyddsförordning, artikel 9.2 b,d,f och g. När antidiskriminerings-byråerna går vidare i ett ärende inhämtas samtycke enligt artikel 9.2.a.

Särskilt om samtycke

Den registrerade kan när som helst återkalla sitt samtycke genom att kontakta sin antidiskrimineringsbyrå. Endast de uppgifter som behövs för återrapportering och statistik sparas. Se nedan.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifter som förekommer i ärendehanteringen avidentifieras inom 12 månader, efter att den enskilde meddelat att den vill avsluta sitt ärende och återkalla sitt samtycke, eller efter att byrån beslutat att avsluta ett ärende.

Avidentifierade uppgifter lagras för statistiska ändamål och för återrapportering till myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och andra offentliga organ som finansierar verksamheten.

Avidentifierade uppgifter innebär att antidiskrimineringsbyråerna följer de riktlinjer och rekommendationer som krävs för återrapportering av bidragen och för statistiska ändamål. Det är exempelvis uppgifter om kön, diskrimineringsgrund, samhällsområde, åtgärder och utfall i ärendet. Uppgifterna kan inte kopplas till en specifik person.

Direkt marknadsföring

Antidiskrimineringsbyråerna behandlar personuppgifter för direkt marknadsföring. Detta gäller inte för personer som förekommer i ärendehanteringen. Direkt marknadsföring skickas till de som anmält intresse till aktiviteter, deltagit vid seminarier och föreläsningar samt i övrigt ingår i gemensamma nätverk eller liknande. Sensus och antidiskrimineringsbyråerna behandlar personuppgifter för marknadsföringsåtgärder med stöd av den rättsliga grunden intresseavvägning. Personuppgifter från personer vilka inte deltagit i verksamhet eller varit i kontakt med byråerna inom två år används inte för marknadsföring.

Överföring av uppgifter till eller genom tredje part

Den registrerades personuppgifter (ärende) kan efter skriftligt samtycke överföras till annan juridisk stödinstans (exempelvis annan antidiskrimineringsbyrå, fackförbund etc).

Den registrerades rättigheter

I likhet med Sensus övriga verksamheter, har den registrerade rätt att en gång per år efter skriftlig, undertecknad begäran få ett registerutdrag över de personuppgifter som finns registrerade. Den registrerade har även rätt att begära att felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter korrigeras eller tas bort. Den registrerade har rätt att avböja att dennes personuppgifter används för direkt marknadsföring. Sådan begäran skickas till dataskydd@sensus.se, varpå det är gällande antidiskrimineringsbyrå som hanterar och handlägger begäran. Har den registrerade invändningar mot Sensus personuppgiftsbehandling kan denne vända sig till Datainspektionen.

Ändringar av policyn

Sensus studieförbund och antidiskrimineringsbyråerna förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy genom att publicera den nya, reviderade, policyn på webbplatsen.

Senast uppdaterad 2018-05-25