Information och utbildning

Vi erbjuder information och utbildning till arbetsplatser inom offentlig, privat och ideell sektor. Skolor av olika slag och föreningar är också välkomna att kontakta oss. Vi försöker i möjligaste mån skräddarsy utbildningar utgående från målgrupp, tillgänglig tid, gruppstorlek etc. Mer om tänkbart innehåll i en utbildning kan du läsa nedan. Vår ambition är att kunna erbjuda information och utbildning genom fysisk närvaro och digitalt över nätet. Vi diskuterar gärna möjliga lösningar för själva genomförandet.

Ytterligare information finns i vår utbildningskatalog.

Vill du veta mer? Kontakta oss. Att bolla idéer är ofta en väg framåt mot en möjlig lösning. Du kan också använda vårt formulär för beställning av information och utbildning. Det hittar du här.

För mångfald – mot diskriminering

Våra utbildningar syftar till att ge deltagarna möjligheter att inhämta kunskaper om och reflektera kring mänsklig mångfald (i mycket bred mening) och diskriminering som har sin grund i etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet och könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder. Och om hur olikheter människor emellan kan ses som resurser istället för som problem, hur vi alla bidrar till att inkludera och exkludera andra människor från sociala sammanhang. Områden som kan belysas är bland annat följande:

  • Vad är diskriminering? Vad är mångfald? Hur hanterar vi olikheter?
  • Begreppsapparat: norm, jämlikhet, jämställdhet, likabehandling m m
  • Diskrimineringslagstiftningen – rättigheter, skyldigheter och möjligheter
  • Vilka mekanismer ligger bakom diskriminering?
  • Normer, fördomar, attityder, förutfattade meningar m m
  • Hur kan ett gott bemötande se ut?
  • Förebyggande arbete mot diskriminering, mångfaldsarbete, likabehandlingsarbete etc inom organisation och hos individ
  • Mångfald som positiv drivkraft

Andra inslag kan också förekomma beroende på målgrupp och önskemål. Tyngdpunkten kan variera. Gruppens engagemang och egna bidrag påverkar förstås också det färdiga resultatet. Vi kan skräddarsy innehållet efter de behov som finns. Utbildningen varvar teori med övningar, föreläsning med diskussioner och syftar också till att främja ett normkritiskt och intersektionellt tänkande. Det innebär att vi problematiserar normer, att vi ofta vill att normer breddas och att vi arbetar utifrån det faktum att människor bär på många egenskaper samtidigt. Och att dessa egenskaper och normer kopplade till dem samverkar.

Utbildningens längd varierar mellan en timme och en heldag eller t o m ett par heldagar. Längre tid och mindre grupper innebär större utrymme för diskussion och eftertanke och mer tidskrävande övningar. Kortare tid och större grupper innebär mindre dialog och mer ren föreläsning.  Vi ser helst att åtminstone en halvdag finns till förfogande, ännu hellre ett par halvdagar utspridda i tiden. Men vi kan förstås åstadkomma något givande även när den tillgängliga tiden är kortare. Upplägg, omfattning och innehåll anpassas till de förutsättningar som råder. Allt detta gäller förstås också om utbildningen ska genomföras digitalt över nätet. Då behöver den dessutom anpassas till dessa omständigheter.

Kostnaden för en utbildningsinsats varierar beroende på omfattning i tid och antal personer, betalningsförmåga, ev krav på resa, reskostnad, restid och är alltid förhandlingsbar. Begär gärna offert.

Ett urval av kunder som beställt utbildning av oss hittar du här.

Vill du veta mer? Tveka inte att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du här.
Du kan även använda vårt formulär för beställning av information och utbildning. Det hittar du här.