Diskrimineringsgrunder

De olika diskrimineringsgrunderna som regleras i lag är följande:

Etnisk tillhörighet (etnicitet)
Att bli sämre behandlad på grund av sin hudfärg, sitt etniska eller nationella ursprung eller, i vissa sammanhang, sitt språk eller sitt namn.
Religion eller annan trosuppfattning
Att bli sämre behandlad på grund av sin religion eller trosuppfattning. Här inkluderas även t ex ateism.
Funktionsnedsättning
Att bli sämre behandlad på grund av varaktiga nedsättningar av sin fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga funktionsförmåga.
Kön
Att bli sämre behandlad på grund av sin könstillhörighet. Inkluderar även transsexualism. 
Könsidentitet och könsuttryck
Att bli sämre behandlad på grund av hur en uppfattar sitt kön eller hur en uttrycker eller uppfattas uttrycka sig i relation till kön, dvs hur en beter sig eller hur en ser ut kopplat till kön.
Sexuell läggning
Att bli sämre behandlad på grund av att en är homosexuell, bisexuell eller heterosexuell. 
Ålder
Att bli sämre behandlad på grund av sin ålder, dvs sin uppnådda levnadslängd.