Vad är diskriminering?

Vill du veta mer om diskriminering i Norrbottens län 2016-2018? Ladda ner vår rapport här.

Diskriminering beskrivs generellt som olika behandling av lika fall – negativ särbehandling. När vi talar om diskriminering här så avser vi den diskriminering som är förbjuden enligt Diskrimineringslagen. Det är viktigt att komma ihåg att diskriminering i lagens mening inte alltid stämmer överens med vad som i vardagligt tal uppfattas som diskriminering.

Enligt Diskrimineringslagen innebär diskriminering att du blir behandlad sämre än en annan person i en jämförbar situation. Dessutom ska den negativa särbehandlingen åtminstone delvis bero på etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Dessa är de sju s k diskrimineringsgrunderna enligt svensk lag. Detta innebär att om du särbehandlats negativt och missgynnats av en anledning som inte går att koppla till någon av dessa diskrimineringsgrunder så saknas lagskydd.

Diskriminering är en kränkning av den enskildes mänskliga rättigheter och är förbjudet enligt svensk lag, oavsett om det sker medvetet eller omedvetet. Lagen gäller inte i alla sammanhang där sådant kan förekomma men i ca 20 samhällsområden. Undantag och begränsningar förekommer också.

Vill du ha mer utförlig information om diskriminering? Då kan du gå in på DO:s hemsida. Klicka på ”Other languages” högst upp för andra språk än svenska. Hemsidan har även information på lättläst svenska och teckenspråk.

Olika typer av diskriminering

Enligt Diskrimineringslagen finns det följande former av diskriminering:

Direkt diskriminering är när en person missgynnas, dvs behandlas sämre än en annan person i en jämförbar situation på grund av någon av diskrimineringsgrunderna.

Indirekt diskriminering är när en regel eller föreskrift framstår som neutral men i praktiken innebär att någon missgynnas på grund av någon av diskrimineringsgrunderna.

Trakasserier är när en person utsätts för stötande eller förlöjligande kommentarer som kan kopplas till någon av diskrimineringsgrunderna.

Sexuella trakasserier är ett oönskat beteende av sexuell natur, tex att någon tafsar, ger närgångna ”komplimanger” eller inbjudningar.

Instruktion att diskriminera är när en anställd eller annan person i beroendeställning får en instruktion/uppmaning att behandla en person sämre än en annan person i jämförbar situation på grund av någon av diskrimineringsgrunderna.

Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Dessutom är även detta förbjudet:

Repressalier är när en anställd eller annan person i beroendeställning ytterligare missgynnas efter att personen anmält sin arbetsgivare, deltagit i en utredning pga anmälan om diskriminering eller liknande.