Seminarieserie: Aktiva åtgärder i arbetslivet

Arbetsplats för alla – lika rätt med rätt åtgärder

Vad? Seminarieserie om aktiva åtgärder i arbetslivet, dvs förebyggande arbete mot diskriminering och främjande arbete för lika rättigheter på arbetsplatser

När? Hösten 2021. Alla filmer är inspelade. Se nedan.

Hur och var? Digitalt och inspelat. De inspelade seminarierna ligger i en spellista på vår Youtube-kanal. Se här. De kan också ses på vår hemsida här.

Vem? Föreläsare från Malmö mot Diskriminering, Inclusion Academy, Forum – Kvinnor och Funktionshinder samt Unionen

Kostnad: Ingen. Gratis!

Målgrupp: Personer i ledande ställning (styrelse, styrgrupp, ledningsgrupp, chefer, ledare), HR-personer, skyddsombud/arbetsplatsombud, fackligt förtroendevalda och anställda samt andra som arbetar eller vill arbeta med aktiva åtgärder i sin organisation primärt i Norrbottens län. Även andra intresserade förstås!

Anmälan: Anmäl dig till ett eller flera seminarier här.

Arrangörer: Rättighetscentrum Norrbotten i samarbete med Länsstyrelsen i Norrbottens län

Inspelning: Varje seminarium harspelas in och finns tillgängligt på vår Youtube-kanal åtminstone fram till årsskiftet. Dem hittar du här. De kan också ses på vår hemsida här.

Under hösten 2021 genomför Rättighetscentrum Norrbotten i samarbete med Länsstyrelsen i Norrbottens län en digital seminarieserie om aktiva åtgärder i arbetslivet, det arbete som beskrivs i diskrimineringslagens tredje kapitel med att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter på alla arbetsplatser i landet. Det är arbetsgivaren som har skyldigheter kring detta och ansvarar för att arbetet genomförs men det ska ske i samverkan med arbetstagare/arbetstagarorganisation.

Vår ambition är att denna serie ska ge dig inspiration och kunskap som gör att arbetet med aktiva åtgärder i din organisation, på din arbetsplats bättre når syftet att skapa lika villkor för anställda, bidra till en bättre arbetsmiljö. till bättre hälsa. till att arbetsplatsen blir mer inkluderande och välkomnande för alla.

[expand title=”Läs mer om bakgrund till och syfte med seminarieserien” swaptitle=”Mindre”]

Diskrimineringsförbudet är centralt för ett jämlikt samhälle. Det är en mänsklig rättighet och en fundamental princip i svensk lagstiftning och samhällsliv. Förbudet är också centralt för principen att inte lämna någon utanför enligt t ex Agenda 2030. Att skyddas från diskriminering är i första hand individens rättighet och den skada som diskriminering kan innebära för den enskilde är skäl nog att aktivt förebygga och motverka dess förekomst. Att ägna sig åt aktiva åtgärder. Diskriminering är också till nackdel för samhället i stort. Diskriminering på arbetsmarknaden innebär till exempel att värdefull kompetens går förlorad och att anställdas hälsa påverkas negativt.  I ett glesbygdslän som Norrbotten, där varje människa behövs, är det en förutsättning att alla människor har möjlighet att delta på lika villkor i hanteringen av samhällsutmaningarna!
[/expand]

 

Seminarieserien inleds den 28 september och fortsätter sedan varje eller varannan vecka till den 16 november. Seminarierna kompletterar varandra men är fristående. :Serien består av följande sex seminarier (observera att mer info om respektive seminarium finns under ”Läs mer …”):

  • Tisdag 28/9 kl 13.00 – 14.30: Bättre arbetsmiljö genom aktiva åtgärder, en introduktion till och översikt över arbetet med aktiva åtgärder med Ana Marega och Jerk Elmén, Malmö mot Diskriminering

[expand title=”Läs mer om seminariet 28/9” swaptitle=”Mindre”]

                   

Diskrimineringslagen ställer krav på arbetsgivaren att ha ett kontinuerligt förebyggande arbete mot diskriminering – det som i lagen kallas för aktiva åtgärder. Men hur kan det göras på ett effektivt och gediget sätt – och samtidigt stärka kompetens och arbetsmiljö?

I det här seminariet delar vi med oss av goda exempel från verkligheten, och visar på hur aktiva åtgärder har tillämpats på både större och mindre arbetsplatser. Hur får vi fram relevant data, hur kan analysen leda till träffsäkra åtgärder, hur möjliggör vi samverkan och en medvetandehöjning på hela arbetsplatsen?

Jerk Elmén och Ana Marega är processledare i aktiva åtgärder och har skrivit handboken Att få plats som människa i en organisation – aktiva åtgärder i praktiken.  Deras uppdrag innebär oftast en kombination av utbildningsinsatser och processtöd för ledningsgrupper och hela arbetsplatsen. De arbetar med näringsliv, myndigheter, kommuner och regioner såväl som med utbildningsanordnare. De har sin bakgrund i civilsamhället och folkbildningen och är utbildade inom bland annat mänskliga rättigheter, religionsvetenskap och konflikthantering. De arbetar på Malmö mot Diskriminering.
För mer information om deras arbete, se gärna https://malmomotdiskriminering.se/processledning/
[/expand]

 

  • Fredag 8/10 kl 13.00 – 14.30: Aktiva åtgärder och antirasism med Anna Adeniji, Inclusion Academy

[expand title=”Läs mer om seminariet 8/10” swaptitle=”Mindre”]

Foro: Marcella Svensson
Foto: Marcella Svensson

Seminariet går igenom begrepp som strukturell rasism, symbolisk rasism och vardagsrasism och visar genom olika exempel hur rasism är ett bredare och vidare begrepp än etnisk diskriminering.
Hur skiljer sig rasism från etnisk diskriminering och på vilket sätt kan en arbetsgivare agera om en medarbetare har en upplevelse av att vara diskriminerad, men inte är det i lagens mening?
Hur kan en arbetsgivare, som vill ta sitt fulla ansvar för en god psykosocial arbetsmiljö agera utifrån förståelse av hur rasism påverkar oss alla och hur inkluderande arbetsplatser skapas utifrån kunskap om rasism?

Anna Adeniji är utbildare, föreläsare, seminarieledare och processhandledare med en bakgrund som forskare och lärare inom genusvetenskap. Hon är specialiserad på frågor som rör normer, rasism, genus och intersektionalitet.
Anna Adeniji har disputerat i ämnet genus och kultur vid Linköpings universitet 2008. Därefter var hon verksam på Södertörns högskola och Linnéuniversitet. Hon har arbetat forskningsbaserat och praktiknära i civilsamhället bland annat på Antidiskrimineringsbyrån Uppsala och i olika större folkrörelser. Anna sitter för närvarande i Folkbildningsrådets expertgrupp.
Som konsult och utbildare fokuserar Anna på organisationsutveckling och former för lärande. Anna leder er genom komplexa frågor till en förståelse som landar i den verksamheten som ni själva har.
[/expand]

 

  • Onsdag 20/10 kl 13.00 – 14.30: Aktiv och systematisk – nyckelord för framgång om kopplingen mellan Aktiva åtgärder och Systematiskt arbetsmiljöarbete med Karin Henrikz, Malmö mot Diskriminering och Fredrik Ostrozanszky, Unionen

[expand title=”Läs mer om seminariet 20/10” swaptitle=”Mindre”]

                  Foto: Patrik NygrenFoto: Patrik Nygren

Detta seminarium riktar sig till dig som vill ha praktiska exempel på hur det förebyggande arbetet mot diskriminering genom aktiva åtgärder på olika sätt kan sammanlänkas med det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Det aktiva åtgärdsarbetet ska göras fortlöpande och enligt en metod som har stora likheter med det sätt på vilket arbetsgivare ska arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Skillnader finns dock, inte minst då lagstiftningarna i delar har olika syften. Under detta seminarium kommer vi titta närmare på möjligheterna att samordna arbetet med aktiva åtgärder och SAM för att skapa positiva synergieffekter. Vi kommer också att titta på de delar av det aktiva åtgärdsarbetet där sådan samordning är mindre lämplig.

Karin Henrikz är jurist och biträdande verksamhetschef på Antidiskrimineringsbyrån i Malmö. Karin har över 10 års erfarenhet av att processa diskrimineringsärenden i domstol och att föreläsa om diskrimineringsrätt för såväl chefer som HR-personal och fackliga. Karin har tillsammans med Filippa Swanstein gett ut boken Diskrimineringslagen – från princip till praktik (Studentlitteratur).

Fredrik Ostrozanszky, utredare på fackförbundet Unionen med fokus på likabehandlingsfrågor samt frågor om digital integritet. Fredrik jobbar med Unionens hbtqi-pris och arbetar just nu med att ta fram en handbok för likabehandling på arbetsplatsen.
[/expand]

 

  • Tisdag 26/10 kl 13.00 – 14.30: Arbeta för hbtq-personers rättigheter – och för jämställdhet med Ulrika Westerlund, Inclusion Academy

[expand title=”Läs mer om seminariet 26/10” swaptitle=”Mindre”]

Foto: Marc Femenia
Foto: Marc Femenia

På senare år har det blivit allt vanligare att hbtqi-personers rättigheter, särskilt transpersoners, och kvinnors rättigheter ställs mot varandra. Under den här föreläsningen får du exempel från några av de områden som ofta kommer upp, och kunskap om hur det viktiga arbetet för allas lika rätt kan säkerställas. Vi utgår från några aktuella politiska frågor och debatten om dessa.

Ulrika Westerlund är föreläsare, moderator och skribent. I 20 år har Ulrika arbetat med frågor som rör feminism, hbtq-rättigheter, likabehandling och mänskliga rättigheter. Dels som RFSL:s förbundsordförande, dels som regeringens särskilda utredare  av Transpersoner i Sverige. Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor’ (SOU 2017:92). Dessa båda uppdrag har gett Ulrika en gedigen kunskap om hbtq-frågor. Ulrika har också arbetat som sexualpolitiskt sakkunnig på RFSU och är just nu projektledare för MUCF:s utredningsuppdrag på hbtqi-området.
Ulrika har tidigare varit bland annat chefredaktör för feministiska tidskriften Bang, projektledare på Forum för levande historia och utredningssekreterare för den kulturpolitiska utredningen Mångfald är framtiden (SOU 2007:50). Hon har också suttit i styrelsen för RFSU och Transgender Europe.
[/expand]

 

  • Tisdag 9/11 kl 13.00 – 14.30: Aktiva åtgärder, funktionsnedsättning och jämställdhet med Maria Johansson, Forum – Kvinnor och Funktionshinder

[expand title=”Läs mer om seminariet 9/11” swaptitle=”Mindre”]

Hur kan vi arbeta med aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering på grund av funktionsnedsättning och kön? Genom medvetet arbete, ett intersektionellt perspektiv och ett tillgängligt och användbart arbetsliv kan vi åstadkomma förändring. Maria Johansson berättar hur det ser ut och vad som behöver göras.

Maria Johansson är ordförande för FQ, Forum – Kvinnor och Funktionshinder. Hon är också projektledare på Fonden för mänskliga rättigheter och har tidigare varit projektledare och jämlikhetskonsult på Make Equal. Maria har lång erfarenhet av att arbeta med mänskliga rättigheter, då särskilt funktionshinderperspektivet och är en känd profil för tillgänglighet.
[/expand]

 

  • Tisdag 16/11 kl 13.00 – 14.30: Motstånd och utmaningar i arbetet med aktiva åtgärder med Ana Marega och Jerk Elmén, Malmö mot Diskriminering

[expand title=”Läs mer om seminariet 16/11” swaptitle=”Mindre”]

     

Aktiva åtgärder mot diskriminering syftar till att öka medvetenheten om de normer och strukturer i samhället och på arbetsplatsen som kan leda till diskriminering, för att därigenom förhindra att diskriminering inträffar. En viktig del i det medvetandehöjande arbetet är samtal om och reflektion över våra kollektiva såsom individuella normer, värderingar och identitetsberättelser – något som kan väcka motstånd. I det här seminariet kommer vi fokusera på olika sätt som motstånd kan ta sig uttryck hos medarbetarna, för att sedan berätta om våra erfarenheter av att hantera dessa utmaningar i arbetet med aktiva åtgärder.

Ana Marega och Jerk Elmén är processledare i aktiva åtgärder och har skrivit handboken Att få plats som människa i en organisation – aktiva åtgärder i praktiken. Deras uppdrag innebär oftast en kombination av utbildningsinsatser och processtöd för ledningsgrupper och hela arbetsplatsen. De arbetar med näringsliv, myndigheter, kommuner och regioner såväl som med utbildningsanordnare. De har sin bakgrund i civilsamhället och folkbildningen och är utbildade inom bland annat mänskliga rättigheter, religionsvetenskap och konflikthantering. De arbetar på Malmö mot Diskriminering.
För mer information om deras arbete, klicka gärna här
[/expand]

 

Du kan anmäla dig  till seminarierna genom att fylla i formuläret här!

Till dig som vill läsa mer om aktiva åtgärder och en del av det som seminarierna handlar om, har vi samlat några tips (observera att listan utvidgas under seriens gång).

[expand title=”Lästips” swaptitle=”Mindre”]

Allmänna lästips:

Antirasism (material från Länsstyrelsen):

Fler tips kan tillkomma.
[/expand]

 

Sprid gärna information om seminarieserien genom att dela länken till denna sida. Information finns också på Facebook om serien och varje seminarium i form av evenemang. Sprid gärna dem också!

[expand title=”Länkar till Facebook-evenemangen” swaptitle=”Mindre”]

Hela seminarieserien, Arbetsplats för alla – lika rätt med rätt åtgärder

Seminarie nr 1, Bättre arbetsmiljö genom aktiva åtgärder
Seminarie nr 2, Aktiva åtgärder och antirasism
Seminarie nr 3, Aktiv och systematisk – nyckelord för framgång
Seminarie nr 4, Arbeta för hbtq-personers rättigheter – och för jämställdhet
Seminarie nr 5, Aktiva åtgärder, funktionsnedsättning och jämställdhet
Seminarie nr 6, Motstånd och utmaningar i arbetet med aktiva åtgärder
[/expand]

 

Välkommen att detta i våra seminarier och bidra till att förändra arbetslivet till det bättre!