Seminarieserie: En skola för alla

Illustration: Ulf Frödin

Om NPF i skolan: Att förstå, bemöta och anpassa utifrån olika tolkningar av omvärlden

Vad: En seminarieserie i fem delar om NPF i skolan. Översikt över kurstillfällena nedan.
Målgrupp: Lärare, resurspersoner och andra som möter elever i Norrbottens grundskolor & fritidshem
När och hur: Seminarieserien genomförs på Zoom kl 15:00-17:00 fem eftermiddagar VT 2022: onsdag 9/2, torsdag 24/2, onsdag 16/3, tisdag 29/3 och tisdag 5/4
Anmälan: Anmäl dig här
Arrangörer: Rättighetscentrum Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbottens län. Har du frågor, mejla stina.carlsson@sensus.se eller ring 0920-25 99 85.
Kostnad: Ingen
Vem? Utbildningscentrum Autism genom specialpedagog Anna Morell. Anna är en erfaren och omtyckt utbildare och föreläsare. Hon arbetar som övergripande specialpedagog på särskolan i Köping med utbildande och handledande uppdrag. Anna är en del av MOVE pedagogik som utbildar skolor, förskolor och LSS-verksamhet inom bemötande och förståelse för NPF och har ofta uppdrag genom Utbildningscentrum Autism.

Översikt över de fem seminarietillfällena:

Onsdag 9/2      Om kognitiva svårigheter – att förstå hur eleverna tolkar skoldagen

Barn med NPF tolkar ofta omvärlden på ett annat sätt. Vad innebär det konkret och hur påverkas eleven av skoldagens olika moment? Kunskapen kommer ge dig ökad förståelse för barnets reaktioner och hur du kan stödja barnet i dess vardag.

Första kurstillfället behandlar kognitiva svårigheter: Autismspektrum, ADHD, språkstörning, intellektuell funktionsnedsättning/låg teoretisk begåvning. Vi lär oss om de skillnader i perception, social kommunikation och exekutiva förmågor som förknippas med NPF. Vidare behandlar tillfället stress, krav och energiläckage – hur det påverkar eleverna och hur du som personal kan hantera olika situationer som uppstår.

Torsdag 24/2     Tydliggörande pedagogik

Barn med NPF mår ofta bra av tydlighet och struktur, samtidigt som barnen är experter på sig själva. Andra kurstillfället handlar om olika typer av stöd som behövs för att lärmiljön ska vara tillgänglig. Det innefattar bland annat exempel på hjälpmedel, anpassningar och visuellt stöd som kan stötta barnet och dig under skoldagen. Vi diskuterar även delaktighet och inkludering – hur ser vi till att elevens röst hörs och att eleven inkluderas i gruppen/klassen?

Onsdag 16/3       Bemötande och förhållningssätt

Ditt sätt att möta barnet i vardagen är avgörande för en fungerade vardag och ett fungerande samspel. Tredje kurstillfället diskuterar vi lågaffektivt bemötande, affektkurvan och triggers för att vägleda dig i hur du möter barnet där hen befinner sig. Till exempel, hur kan vi förebygga eskalering? Hur lär vi oss att se tecknen och hur förebygger vi genom planering? Strategi för att hantera, utvärdera och förändra hur vi bemöter, stödjer och anpassar.

Tisdag 29/3      Kartläggning av grupp/klass och kommunikation

Vid fjärde tillfället så presenteras ett enkelt kartläggningsverktyg som du som personal kan använda för att ta reda på hur elevernas och gruppens förmågor påverkar dem under skoldagen och hur du kan anpassa och bemöta utifrån detta. En hjälp att planera och organisera alltså. Vi går även igenom den viktiga kommunikationen inom skolan, vid skolövergångar och med vårdnadshavare.

Tisdag 5/4       Tankar, funderingar och hur går vi vidare

Inför femte kurstillfället får deltagarna mejla in frågor och utbildaren förbereder sedan föreläsningen utifrån det. Vi får även besök av Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) som informerar om stöd och resurser som SPSM erbjuder.