Vad är diskriminering?
Ordet diskriminering kommer från det latinska ordet ”discriʹmino” som betyder avskilja. Diskriminering innebär att en person särbehandlas, det vill säga kränks eller behandlas sämre än någon annan i en jämförbar situation.

Skydd mot diskriminering är en mänsklig rättighet. Förenta Nationerna (FN) har i flertalet konventioner slagit fast att de mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Skyddet mot diskriminering är en av hörnstenarna i arbetet för de mänskliga rättigheterna. Enligt Europakonventionen och den svenska diskrimineringslagen får ingen människa diskrimineras eller hindras från att utnyttja sina rättigheter. Läs mer om mänskliga rättigheter här.


Vad menas med diskriminering enligt Svensk lag?
Diskriminering innebär att du blir sämre behandlad i jämförelse med någon annan, inte på grund av meriter eller kriterier, utan på grund av egenskaper som du inte kan påverka. Diskriminering är en kränkning av den enskildes mänskliga rättigheter och är förbjudet enligt svensk lag, oavsett om det sker medvetet eller omedvetet. Det finns sju olika diskrimineringsgrunder som regleras i svensk lagstiftning:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

Klicka här för att läsa mer om diskrimineringslagen och dess grunder på Diskrimineringsombudsmannens (DO) hemsida.

Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering när du till exempel jobbar, är i skolan, när du köper eller hyr en bostad, när du går i affären, festar på krogen eller går på restaurang. Skyddet gäller också i andra situationer till exempel när du hamnar på sjukhus eller går till vårdcentralen, i din kontakt med ditt fackförbund, när du får stöd av socialtjänsten, går på A-kassa, i kontakt med arbetsförmedlingen, söker jobb eller på annat sätt har kontakt med offentliga tjänstemän eller personer och företag som erbjuder varor och tjänster.

Vill du ha information om diskriminering på andra språk än svenska? Då kan du gå in på DOs hemsida och söka information!