Rättighetscentrum Dalarna erbjuder föreläsningar och utbildning i diskriminering, normkritik och mångfaldsfrågor. Vi vänder oss till organisationer, myndigheter och företag med våra utbildningar.

Våra utbildningar anpassas utifrån er verksamhet och era behov och utifrån vår erfarenhet och kompetens. Vi varvar kunskapspass med övningar och diskussion och binder ihop teori med praktiska exempel från vårt arbete med diskrimineringsfrågor. I den mån det är möjligt försöker vi använda exempel som är relevanta för just er verksamhet.

Våra utbildningar vilar på en intersektionell och normkritisk grund. Det betyder att vi synliggör och diskuterar hur normer och strukturer i samhället bidrar till att människor har olika makt att påverka och möjlighet att delta beroende på situation. Att se detta är en viktig del för att kunna förändra och arbeta för ökad inkludering. Utbildningens längd går att anpassa efter era behov. Rättighetscentrum Dalarna jobbar också med opinionsbildande insatser och seminarium för att skapa samtal och diskussion och höja medvetenheten kring diskriminerings- och mångfaldsfrågor.


Våra utbildningar

Om diskriminering
Vad är diskriminering? Vad säger lagen? Vad gör en antidiskrimineringsbyrå? Vi ger en kort introduktion i diskrimineringslagstiftningen och Rättighetscentrum Dalarnas verksamhet. Informationsinsatsen är kostnadsfri.
Utbildningen kan genomföras fysiskt eller digitalt.
Tid: 45-60 min

I samarbete med antidiskrimineringsbyrån Rättighetscentrum Västerbotten och projektet Perspektivbyrån har vi tagit fram en utbildning om diskriminering som du också enkelt kan genomföra själv där du befinner dig. Den tar ca 30 minuter. Lycka till!
Klicka på länken för att komma vidare: https://perspektivbyrån.nu/om-diskrimineringslagen/


Grundutbildning i Diskrimineringslagen
Du som deltar får en introduktion till Diskrimineringslagen. Vi förklarar begreppen och tittar på de normer och föreställningar i samhället som leder till diskriminering. Under utbildningen samtalar vi också om vad ni kan göra för att förebygga och motverka diskriminering och trakasserier i er organisation.
Under utbildningen varvas föreläsningar med inslag av grupparbeten, metodövningar och diskussioner. Utbildningen kan genomföras fysiskt eller digitalt.
Tid: 2-3 timmar

Vad är aktiva åtgärder och hur gör vi lika rättigheter för alla?
Vill du veta mer om hur din arbetsplats eller skola kan arbeta för mer inkludering och allas lika rättigheter?
I den här utbildningen fördjupar vi oss i aktiva åtgärder; vilket är förebyggande arbete mot diskriminering och främjande arbete för lika rättigheter. Vi startar med en översikt över arbetet med aktiva åtgärder och kraven enligt diskrimineringslagen. Utifrån den process i fyra steg där man kontinuerligt ska undersöka, analysera, åtgärda och utvärdera arbetet med aktiva åtgärder ger vi dig sedan fler verktyg för hur du kan arbeta strategiskt för att alla ska få samma rättigheter och möjligheter i din verksamhet.
Under utbildningen varvas föreläsningar med inslag av grupparbeten, metodövningar och diskussioner. Utbildningen kan genomföras fysiskt eller digitalt.
Tid: 2-3 timmar

Har jag blivit diskiminerad? Diskriminering ur ett hbtqi-perspektiv
En fördjupande utbildning utifrån fall som rör sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Vi undersöker samband mellan diskriminering och hbtqi-personers livsvillkor. Hur hänger diskriminering ihop med normer och minoritetsstress? Du får en ökad förståelse för hur diskriminering kan upplevas och vad det får för konsekvenser. Vi lyfter också vilket skydd diskrimineringslagen kan ge och vad som händer om någon upplever diskriminering.
Under utbildningen varvas föreläsningar med inslag av grupparbeten, metodövningar och diskussioner. Utbildningen kan genomföras fysiskt eller digitalt.
Tid: 2 timmar

Lika rätt oavsett könsidentitet, könsuttryck eller sexualitet
En utbildning som fokuserar på hur vi skapar lika möjligheter för alla oavsett sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck. Under utbildningen undersöker vi vad det är som skapar öppna, inkluderande organisationer fria från diskriminering? Hur kan vi arbeta med hbtqi-rättigheter såväl strategiskt som praktiskt i verksamheten? Vi lyfter exempel på insatser som skapar en inkluderande arbetsmiljö och ett likvärdigt bemötande av alla besökare. Utbildningen inspirerar till nya arbetssätt och ger tips och idéer för en mer inkluderande verksamhet.
Under utbildningen varvas föreläsningar med inslag av grupparbeten, metodövningar och diskussioner. Utbildningen kan genomföras fysiskt eller digitalt.
Tid: 2-3 timmar

MOD – Mångfald och dialog
MOD bygger på folkbildningens idé om lärande och delaktighet där utgångspunkten är deltagarnas egna erfarenheter, upplevelser och reflektioner. Syftet är att bidra till att skapa insikt och nya handlingsmönster såväl på ett personligt som på ett samhälleligt plan.

MOD vill bidra till en samhällsutveckling där människor med olika världsuppfattningar, livstolkningar och livsstilar kan leva sida vid sida utan diskriminering och förtryck, ett socialt hållbart samhälle. MOD utgår från alla människors lika värde och rättigheter enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

MOD-kursen pågår i en eller flera dagar, den kan också utformas som en studiecirkel med flera träffar eller komprimeras till en halvdag som kortast. Det är viktigt att gruppen är densamma under hela processen. I samtal, gruppövningar, idéstormar och rollspel arbetar man med hjälp av gruppen med sina egna värderingar. Till hjälp finns främst deltagarnas egna erfarenheter som man delar med varandra, men också ett flertal pedagogiska hjälpmedel samt (minst) en utbildad MOD-ledare.

Förmågan att se sig själv och den man i verkligheten är övas genom MOD-metoderna. Samtalen behandlar även deltagarnas förmåga att hantera konflikter – att se människan före hotbilden. MOD är ett helhetskoncept bestående av en pedagogisk handledning som bygger på en ”steg-för-steg-modell”.

Civilkurage träning
Det går att träna upp sitt Civilkurage, som en del i att förebygga och motverka diskriminering.
Den metod vi tillämpar handlar om att ingripa i en förtryckande eller orättvis situation. Vi tränar på ett tredjeparts-ingripande. Vardagens civilkurage är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som tränar praktiskt civilkurage, läs mer https://www.vardagenscivilkurage.se/
Utbildningen kan genomföras fysiskt eller digitalt.
Tid: 2 timmar


Är ni intresserade av våra utbildningar eller önskar veta mer om innehåll och upplägg? Tveka inte att kontakta oss på rattighetscentrum.dalarna@sensus.se. Vi kommer gärna till er och ger en kortare presentation och information kostnadsfritt.